top of page

Regulamin

sklepu

Polityka

prywatności

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Formularz odstąpienia

od umowy

Formularz zgłoszenia reklamacji

Regulamin

Dostępny również wraz z innymi dokumentami w plikach PDF na górze strony.

Regulamin sklepu internetowego 

https://www.gojajoga.com/

    

  

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 Warunki umowy

§5 Realizacja zamówienia

§6 Dostawa

§7 Metody płatności

§8 Rękojmia

§9 Odstąpienie

§10 Postępowanie reklamacyjne

§11 Odpowiedzialność

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§13 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§14 Postanowienia końcowe


 

Wstęp

 

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Regulamin składa się z czterech głównych części: 

 1. w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu; 

 2. w § do 4 do 5 - został opisany proces nabycia Usług;

 3. w § od 7 do 9 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości jak i prawo odstąpienia od umowy;

 4. w § od 10 do 11 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania. 

 

§1 Podstawowe definicje

 

 1. Sklep internetowy – sklep znajdujący się pod adresem niniejszej strony internetowej.

 2. Usługodawca – właściciel strony internetowej. Konsument dokonuje nabycia towaru/usługi od Małgorzaty Jaroń, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą GOJA JOGA Małgorzata Jaroń, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej NIP 5272988011, REGON 521175147

 3. Adres Usługodawcy – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Usługodawcy rozumie się przez to następujące dane:

 1. Siedzibę: ul. Sokołowska, nr 11, lok. 7, 01-142 Warszawa

 2. adres mailowy goja.yoga@gmail.com

 3. Infolinia: +48662319125

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży. 

 2. Konsument – art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

 4. Towar – Produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 5. Usługa - abonament na zajęcia organizowane przez Usługodawcę w ramach jego działalności, realizowane na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w terminach indywidualnie uzgodnionych z nauczycielami współpracującymi ze Usługodawcą.

 6. Formularz zamówienia – elektroniczna usługa, formularz na nośniku elektronicznym dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określający  warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób płatności. 

 7. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 8. Obniżki cen -  ewentualne rabaty, PROMOCJE i obniżki cen można sprawdzić na wykresie przy wyświetlanej cenie produktu. Historia ceny możliwa będzie do obejrzenia przez 30 dni wstecz. Zapis cen następuje w sposób weryfikowalny i automatyczny. 

 9. Ceny - ceny produktów w e-sklepie są stałe w danym czasie i nie wpływają na nie żadne algorytmy ustalania cen niezależnie jak klient trafia na stronę, jakich przeglądarek używa. Nie ma też znaczenia płeć, wiek itp.

 10. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa  – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

 11. RODO- Rozporządzenie Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119)

 

§2 Postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami zgodnie z przepisami RODO. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi/Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Usługodawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.

 2. Usługodawca oświadcza że usługa jest zgodna z umową, w aspektach takich jak opis, rodzaj, ilość́, jakość́, kompletność́ i funkcjonalność́, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również̇ kompatybilność́, interoperacyjność́ i dostępność́ aktualizacji; ale również przydatność́ do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę̨ najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. 

 3. Usługodawca oświadcza że w związku z wejściem w życie w całej Europie rozporządzenia prawnego (z transpozycją dyrektywy (UE) 2019/2161 do prawa krajowego) dotyczącego opinii: przedsiębiorcy, którzy udostępniają opinie, muszą poinformować, czy i w jaki sposób zapewniono, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli. Środki podjęte w tym celu muszą być konkretnie wymienione.

 4. Oświadczamy że opinie zamieszczone na naszej stronie pochodzą od rzeczywistych klientów którzy zakupili i używali nasze produkty. Opinie zostały wystawione zgodnie z przesłaną prośba o ich wystawienie po potwierdzeniu że klient skorzystał z naszych usług. Przewidujemy możliwość importowania opinii zamieszczonych w zakładce Google w dziale wizytówki naszej firmy. Obiecujemy dopełnić wszelkich formalności i starań by opinie były rzeczywiste i odpowiadały prawdzie a te wystawione nienależycie były usuwane.

 5. Obowiązkowe podstawy prawne w/w uregulowań:

a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta, OJ L 328, 18.12.2019, s. 7–28.

b) Fałszowanie opinii w internecie – doświadczenia konsumentów, na podstawie badania PBS Sp. z o.o. na zlecenie UOKIK, publikacja dostępna https://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=17411

c) Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniająca dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady („Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (OJ L 149, 11.6.2005, p. 22–39, z późn. zmianami).

d) Zawiadomienie Komisji – Wytyczne dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym, OJ C 526, 29.12.2021, s. 1–129.

e) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (OJ L 304, 22.11.2011, p. 64–88, z późn. zmianami).

 1. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.

 2. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługodawca. Dane Administratora Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Sklepu w zakładce „kontakt”, a także w niniejszym Regulaminie. 

 4. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

 1. nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Usługodawca prowadzi zbiór danych klientów w/w sklepu;

 2. uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Usługodawcę;

 3. ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

 4. uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

 5. uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

 6. poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

 7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Klientowi zgodnie z punktem 9 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy. 

 2. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.

 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.

 4. Klient korzystający z Usług Usługodawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

 5. Wszelkie ceny Usług podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w walucie polskiej (polskich złotych), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki prawem nakładane.

 6. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, jeśli dokona zakupu, który nie ma związku z prowadzoną przez niego działalnością posiada prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

 7. Art. 556(4) Zawarte w niniejszym dziale przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o CEiDG — Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej — a konkretnie o wpisane tam kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej. 

 9. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność uzyskają uprawnienia w zakresie:

 • niedozwolonych klauzul stosowanych we wzorcach umownych;

 • rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;

 • roszczenia regresowego do poprzedniego Usługodawcy w związku z wykonaniem reklamacji konsumenta;

 • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni;

 1. Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) k.c. [dotyczących niedozwolonych postanowień umownych] stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą nadal nie będą mogli korzystać z pomocy instytucji wspierających konsumentów w ochronie ich praw, w tym z pomocy Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumenta czy UOKIK.

 3. Sklep Internetowy dąży, aby swoją działalność prowadzić zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami postępowania, a w szczególności normami etycznymi i zawodowymi, przedsiębiorców, w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych wynikających z ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206, z 2014 r. poz. 827).


 

§3 Warunki świadczenia usług

 

 1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Usługodawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy. 

 3. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.

 4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

 5. Klient finalizując zakup w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodanie danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.

 6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

 7. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

§4 Warunki umowy 

 

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianej pozycji oraz  odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Usług, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Usługodawcę takie jak na przykład okres rozpoczęcia karnetu, termin sesji indywidualnej czy inne, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie. 

 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 3. Usługa, którą można zakupić za pośrednictwem Sklepu może mieć charakter abonamentowy, co oznacza, że wiąże się z tym, że opłata za sesje  jest pobierana z góry, do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy lub poprzez obciążenie karty kredytowej/debetowej Klienta. W zakresie usług abonamentowych prawo do odstąpienia od umowy jest ograniczone, co zostało szczegółowo opisane w §6 Regulaminu. 

 4. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie. 

 5. Klient ma możliwość rezygnacji z zarezerwowanych zajęć, z zachowaniem następujących terminów: 

 • W przypadku zajęć grupowych: minimum 5 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć

 • W przypadku zajęć indywidualnych: 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć

 1. Celem skorzystania z prawa do rezygnacji z umówionej sesji, klient zobowiązany jest przekazać Usługodawcy stosowne oświadczenie woli w określonym powyżej terminie.

 2. W przypadku odwołania sesji, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu wpłaconych środków, ale klient będzie miał możliwość rezerwacji nowej Sesji w terminie 6 tygodni, chyba że Usługodawca ustalił inaczej z klientem. Klient jest odpowiedzialny za rezerwację nowej sesji.

 

§5 Metody płatności

 

 1. Usługodawca umożliwia płatność za zamówione usługi w formie przedpłaty na rachunek bankowy.

 2. Możliwa jest płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych (w tym w szczególności PayU, PayPal, Przelewy24).

 3. Usługodawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta.

 

§6 Odstąpienie

 

 1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta – „prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.” – w sytuacji zakupienia Usługi prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, w związku z rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 4. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi  w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Usługodawcy według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Usługodawcy.

 6. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

 7. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi. 

 8. Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§7 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak:  imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega) ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Usługodawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.

 2. Jeżeli Klientem jest Konsument, w wypadku pierwszej reklamacji klient może liczyć na naprawę towaru albo wymianę. Dopiero, gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy. Dla towaru elektronicznego konsument będzie mógł żądać również usunięcia wad usług cyfrowych, a jeżeli usunięcie wady lub wymiana będą nieskuteczne, może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy., Jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. 

 3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)" 

 4. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Usługodawcę. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji.

 

§8 Odpowiedzialność

 

 1. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je rozpowszechniania. Usługodawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:

 1. jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;

 2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

 3. akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Usługodawcę, zezwala Usługodawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;

 4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Klient nie jest uprawniony do:

 1. zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

 2. zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.

 1.  Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

 1. zostały umieszczone z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 2. zostały umieszczone w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

 3. naruszały prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

 4. zostać uznane jako treści obraźliwe bądź stanowiące groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

 5. naruszać słuszne interesy Usługodawcy;

 6. zostać uznane jako rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

 7. naruszały w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klient, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

 

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Usługodawca i Klient wyrażą na to zgodę.

 

§ 10  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami (zakup o charakterze zawodowym).

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi  stosowne oświadczenie.

 4. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Usługodawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez Usługodawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Usługodawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go klientowi.

 6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 7. Usługodawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 8. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa. 

 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela. 

 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

 • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

 • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał. 

 • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

 • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

 • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • dane będą przetwarzane w miejscach prowadzenia działalności Usługodawcy, w tym w szczególności w biurze, których adresy są ujawnione we właściwych rejestrach”

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

 1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: 

 1. zmiany przepisów prawa; 

 2. zmiany sposobów płatności i dostaw; 

 3. zmiana kursu walut, 

 4. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem, 

 5. zmiany danych Usługodawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu. 

 1. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca o zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 5. Klienci w/w sklepu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, komercyjne wykorzystanie podlega jednak ochronie Kancelarii Prawnej LEGATO. 

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25/11/2023.

 

Nota o prawach autorskich do Regulaminu Sprzedaży


Właścicielem wszystkich materialnych praw autorskich do wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży jest Kancelaria Prawna LEGATO, która udzieliła niniejszemu sklepowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do wykorzystywania tego Regulaminu Sprzedaży do celów związanych z własną działalnością handlową w Internecie oraz rozciąga ochronę prawną na w/w dokument na czas trwania umowy. Kopiowanie oraz rozpowszechnianie wzorca niniejszego Regulaminu Sprzedaży bez zgody Kancelarii Prawnej LEGATO jest zabronione i może podlegać odpowiedzialności zarówno karnej jak i cywilnej. Usługodawcy internetowi mogą dowiedzieć się więcej o możliwości korzystania z wzorca Regulaminu Sprzedaży na stronie http://www.kancelaria-legato.pl/

bottom of page